Pravidla

Zalužany CUP

TFA 2012

Soutěž v hasičském víceboji „TFA“

 „O pohár starosty obce“

 

Termín:                     sobota, 28. 4. 2012

 

Místo konání:            Areál na návsi Zalužany

 

Časový harmonogram soutěže:     

 8:00-8:45        registrace soutěžících

 8:45-9:00        seznámení soutěžících s tratí

 9:00                  začátek soutěže

 cca 15:00        vyhlášení výsledků

 

Startovné:      100 Kč za soutěžícího (v ceně startovného je zahrnuto občerstvení – jídlo a pití)

 

Kategorie:      Soutěž jednotlivců. Soutěžící startují v jediné kategorii (tzv. OPEN).  Minimální věk soutěžícího je  18 let (dovršen nejpozději 28. 4. 2012).

 

Pravidla soutěže:      

Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole. Po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu. Závodník startuje s kompletem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou, izolačním vzduchovým dýchacím přístrojem, pracovním polohovacím pásem s karabinou a s nasazenými rukavicemi. Takto připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem jeho startu. Každý soutěžící je povinen absolvovat celou trať a překonat v určeném pořadí překážky na trati (viz. dále uvedený popis trati). Celou trať musí soutěžící absolvovat se zátěží (dýchací přístroj-bez nasazené masky). Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat žádnou součást výstroje.

 

Ukončení pokusu

Přímým důvodem k diskvalifikaci závodníka je:

a)      nedotažení hadic a proudnic na metu

b)      odhození proudnic místo položení

c)      nevytažení břemene na podlahu konstrukce

d)     seskočení z druhé a vyšší přičle žebříku

e)      nepřekonání bariéry nebo použití zavětrovacích vzpěr nebo pomocí druhé osoby k jejímu překonání

f)       nepřesunutí (nepřemístění) předmětu na určenou vzdálenost

g)      vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení na metu, její upuštění z výše na zem, pád s ní a na ni

h)      rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje

i)        neposlechnutí pokynů rozhodčího

j)        nedodržení trasy – vybočení z vymezeného prostoru nebo trati, zpravidla označeného páskou

k)      nepřekoná – li soutěžící překážku se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a nářadím

l)        použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál, nepařící do dané disciplíny, zvýhodňující jej v plnění pokusu

m)    nedokončí průchod tratí do 15 minut, bude diskvalifikován. 

 

V případě nevolnosti nebo zdravotní indispozice musí ukončit pokus sám závodník. Poruchy nebo závady na výstroji a výzbroji soutěžícího nebo zranění soutěžícího nejsou důvodem k opakování pokusu.

 

Výzbroj a výstroj soutěžícího:       

- triko s krátkými nebo dlouhými rukávy (pod ochranným oděvem)

- třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev (zásahový komplet)

- zásahová přilba

- zásahové nebo pracovní rukavice

- zásahová obuv

- izolační vzduchový dýchací přístroj min. 5l lahev

- pracovní polohovací pás s karabinou

 (výzbroj a výstroj kromě trika je možné si zapůjčit příma na místě od pořadatele soutěže)

 

Popis trati:

1)Disciplína č. 1 “Běh s požárními hadicemi”:

- spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost,
- hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru.

Průběh: od startovní čáry běh na stanovenou vzdálenost k vymezenému prostoru s hadicemi (dále jen základna). Spojení hadic a napojení proudnic. Následně obě hadicová vedení (každé je tvořeno třemi spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B) jakýmkoliv způsobem, ale bez rozpojení, rozvinout tak, aby bylo možné položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti cca 50m od základny.

2) Disciplína č. 2 “Věž”:

- spočívá ve výstupu do stanoveného nadzemního podlaží (dále jen „NP”), vytažení břemene pomocí pracovního lana a sestupu zpět.

Průběh: závodník doběhne ke konstrukci, ještě než začne ve výstupu, zajistí se sám do připravené karabiny jistícího lana, poté vystoupí do určeného NP cca 5m za pomoci pevného žebříku, kde provede vytažení závaží (smotané hadice B 75mm) pomocí pracovního lana, položí je na podlahu konstrukce, poté sestoupí stejnou cestou a sám se opět z karabiny odepne. (při sestupu musí došlápnout nohou na první příčel žebříku od země)!.

3) Disciplína č. 3 - 5 “Silový trojboj”:

- spočívá v plnění tří dílčích úkolů, které se plní ve stanoveném pořadí: 2 m bariéra,  údery kladivem do předmětu k jeho posunutí na stanovenou vzdálenost, transport raněného (figuríny)

Průběh: závodník doběhne k bariéře cca 15m, překoná ji a běží k silovému adaptéru, uchopí obouruční kladivo a provede potřebný počet úderů do ocelového předmětu tak, aby předmět přemístil přímočarým posuvným pohybem na stanovenou vzdálenost cca 1,5 – 2m, Závaží se posouvá údery hlavicí kladiva, je zakázáno páčení, vlečení nebo strkání závaží. Po ukončení pokusu se palice odloží, nesmí se odhodit!, poté běží k figuríně cca 75kg, uchopí ji obouruč zezadu (Raitekův úchop) a přemístí ji koridorem do stanovené vzdálenosti cca 20m, kde ji položí! (nikoli odhodí či upustí) na vyznačené místo

4) Disciplína č. 6 “Zručnost”:

-spočívá ve spojení několika spojek B 75mm a C 52mm, smotání jedné hadice B 75mm a jedné hadice C 52mm do kotouče

Průběh: závodník doběhne k vyznačenému místu, kde provede spojení 2 kusů spojek (4 půlspojky) B 75mm, 2 kusů spojek C 52mm, smotání rozvinuté hadice B 75mm a C 52mm do kotouče vždy po jednom kusu. Pořadí plnění dílčích úkolů je libovolný, ale pro pokračování k další disciplíně musí být splněny všechny.

5) Disciplína č. 7 “ Překážkový běh ”:

-spočívá v přenášení dvou barelů na určenou vzdálenost

 

Průběh:  závodník uchopí dva barely o hmotnosti cca 20kg a po vyznačené cestě je přemístí na vzdálenost cca 30m, kde je položí! (nikoli odhodí či upustí) na vyznačeném místě. Následuje doběhnutí do cíle cca 10m.

 

Čas se měří od pokynu startéra až do splnění poslední disciplíny a proběhnutí cílovou čáru.

 

Trať má zčásti travnatý a asfaltový povrch.

 

Vyhodnocení: Bude provedeno do 20 minut po ukončení soutěže. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas. Čas se měří ručně několika nezávislými rozhodčími. První tři soutěžící obdrží poháry a do 10. místa budou uděleny věcné ceny včetně diplomu.

 

Protesty:         Protesty jsou přípustné jen písemnou formou a musí být předány hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od uskutečnění se sporného děje nebo zjištění sporné okolnosti. Protest může podat jak jednotlivec, kterého se poškození týká, tak vedoucí družstva, jehož soutěžícího se poškození týká.

Za podání protestu bude pořadatel  požadovat od protestujícího složení kauce ve výši 200,-Kč. Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest předán. Je u něj složena do doby rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Není-li protest uznán, předá rozhodčí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace. O protestech rozhoduje komise - velitel soutěže, hlavní rozhodčí a rozhodčí příslušné disciplíny - a její rozhodnutí je konečné. Projednaný a rozhodnutý protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit. Rozhodnutí o způsobu řešení protestu musí být vždy písemné. Komise uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest podán. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu s podpisem toho, kdo jej přijal.

 

POZOR!!!      Všichni soutěžící musí být fyzicky způsobilí používat zásahové prostředky. Zdravotní stav soutěžících nebude před konáním soutěže kontrolován. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší. Součástí přihlášky je i revers (stačí podepsat až při úhradě startovného), kterým se pořadatel zříká odpovědnosti za vznik případných zranění závodníků. Proto se nedoporučuje požívat před závodem alkohol a jiné omamné látky. V případě zjevného podezření (malátnost, zpomalené reflexy, zhoršené vnímání, apod.), že soutěžící nastupuje na start pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, si pořadatel vyhrazuje právo takového-to soutěžícího do závodu nepustit a soutěžící nemá nárok na vrácení startovného. Zároveň bude soutěž připojištěna a na celý průběh závodu bude dohlížet zdravotní záchranná služba. 

 

Organizační:  Počet startujících není omezen. Předběžnou přihlášku je možno zasílat e-mailem na adresu SDHZaluzany@seznam.cz. Přihlášení soutěžících možno i přímo na místě v den konání soutěže nejpozději do 8:45.

Kontakt:         SDH Zalužany

                          Zalužany 262 84

                         e-mail: SDHZaluzany@seznam.cz

                            www: http://hasicizaluzany.webgarden.cz/

                            telefon: 724726225 p. Hájek František

                                          775656510 p. Pechar Tomáš

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one