Memoriál Luboše Kocíka
(noční soutěž)
 
Pravidla
 
1)Účast
Soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR i ze zahraničí, na základě přihlášky. Soutěž je otevřenou mezinárodní soutěží. Za přihlášku k soutěži se považuje zaplacení startovného.
 
2)Rozsah soutěže
Soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem soutěže.V odůvodněných případech mohou pořadatelé udělit výjimku a soutěžní družstva budou zařazena na konec startovní listiny. Startovné uhradí družstvo při prezenci k soutěži. Výše startovného činí 200,-Kč za jedno soutěžní družstvo.
 
3) Způsob provedení požárního útoku a soutěže
Dle platných pravidel (2004) požárního sportu uvedených ve Směrnici hasičských soutěží SH ČMS na sklopné terče.
Stroj může být před pokusem nastartován. Požární útok se provádí bez přetlakového ventilu, na dvě hadice B a čtyři hadice C.
Soutěž je dvoukolová a provádí se na jedné dráze. V prvním kole mají všechna družstva jeden pokus a na dráhu se řadí podle vylosovaných čísel. Podle dosažených časů v prvním kole, postupuje do kola druhého polovina zůčastněných družstev v každé kategorii. Soutěž je rozdělena do kategorie muži a ženy.
 
4) Technické podmínky
Stroj:
Přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a zpětnou klapkou. Ovládání plynu mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
Výfukové potrubí musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě vyrobeném výrobcem.
Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně 2,5 závitu. Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (redukce) je povolen.
Sání:
2x savice délky 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm. Lze použít savice s “O“ kroužky.
Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu.
Délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek).
Koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35mm (na straně se závitem se délka náběhu měří včetně závitu, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany drážky pro těsnění).
Koš s funkční klapkou a ovládáním klapky umístěným vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO.
Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu.
Maximální světlost oka je 10x10mm. Koš nesmí mít vodící náběh delší než 35mm včetně závitu.
Koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, po kterém následuje spojení sacího vedení, savice musí být sešroubovány.
Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje.
Přívodní vedení se smí rozpojit až na pokyn rozhodčího.
Podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o maximální tloušťce 10 mm.
Útočné vedení:
Plošné měření se provede dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C" min. šířka 79 mm (C52), hadice "B" min. šířka 113 mm (B75). Délka hadic 20 m s tolerancí ± 1 m. Délka hadice se měří včetně půlspojek ( bez ozubů)
Kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu.
Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření vyzvaní soutěžící
Lze použít pojistky proti rozpojení hadic.
Mezi ozuby půlspojek musí projít plechový přípravek .(tloušťky max. 1 mm)
Rozdělovač s funkčními uzávěry bez jejich zajištění.
Proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 - 13 mm.  Proudnice se může dotýkat země.
Čára nástřiku a plocha za čárou nástřiku je nedotknutelná. Čárou stříkání se rozumí čára o výšce max.20mm nad zemí a délce min. 5m.
Výstroj soutěžících:
Na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 4 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj
K provedení požárního útoku jednotná ústroj - tričko musí být zastrčené do kalhot.
Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel PS 2004 čl.51.
Podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka.
Připouští se tretry s max. délkou hřebů 6mm.
Kopačky se nepřipouštějí.
Opasek lehký.
Ochranná přilba schváleného typu dle pravidel PS 2004.(bez jakýchkoliv dodatečných úprav).
Soutěžní dráhy:
Dle pravidel PS na 2 hadice B.
Značky na drahách jednotné (družstva nesmí používat vlastní).
Umístění značek: na středové ose dráhy, 2x po 18m od nástřikové čáry a 1x 18m od středu základny.
Rozměry terčů - nástřiková deska (500x500mm), průměr otvoru 50 mm, středící kruh o průměru 150 mm, výška středu otvoru nad zemí 1600 mm.
Čára stříkání • výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 5 m.
Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9 m a nejmenší obsah vody 1000 l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel.
 
Jiná ustanovení:
Délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev, min.3 minuty, max.5 minut.Čas bude upřesněn při nástupu. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu není-li uvolněn přístup k ní.
V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny.
Na základně je startování mašiny povoleno pouze na povel rozhodčího.
Připravenost základny při startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení (do časového limitu) se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu základny. Bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „Na místa, připravte se!“, končí stanovený limitní čas na přípravu prvního startu (a to i před jeho naplněním) a jakékoli překročení startovní čáry, od počátku tohoto povelu, je bráno jako špatný start. Od počátku uvedeného povelu je základna uzavřena (platí i pro případný opakovaný start).
Možnost znovuotevření základny je pouze při technické závadě na straně rozhodčích či pořadatele, a to na dobu nejvýše do 1 minuty od znovuotevření základny.
Dojde-li k pádu nářadí na základně po jejím uzavření (od počátku povelu „Na místa, připravte se!“) nebo po vypršení časového limitu pro přípravu základny, bude pokus přesto odstartován.
Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou za své družstvo a jednou za družstvo, které ho požádalo o pomoc. Půjčený závodník (1ks) bude závodit v oblečení svého SDH, tak aby byla možná přehledná identifikace závodníka.
Za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.
 
5) Měření času
Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou.
Časomíra musí být konstruována tak, aby měřila na dvě desetinná místa a oba dva terče na dráze.
Umístění družstev se bude posuzovat podle dosaženého času, na dvě desetinná místa.
Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus.
 
6) Startování
Povely „Na místa, připravte se!“, „Pozor!“, výstřel. Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
Startování prováděno startovací pistolí.
Při špatném startu je družstvo vráceno klaksonem či píšťalkou pomocného startéra nebo dvoj výstřelem hlavního startéra a bude na špatný start upozorněno startérem.
K dosažení maximální objektivity je zavedena pozice pomocného startéra, který na úrovni startovní čáry sleduje a hlídá případný pohyb soutěžících mezi povelem „Pozor!“ a startovním výstřelem a předčasný start.
 
7)Vedoucí družstva
Vedoucí družstva označený vestou, může stát poblíž soutěžního stroje a v případě nutnosti zasáhnout. Tento zásah však vede k diskvalifikaci družstva.
Pouze u družstev žen je povolena pomoc při umístění stroje na základnu a v případě nutnosti i pomoc při nastartování stroje. Jakákoli další pomoc vede k diskvalifikaci družstva.
8)Noční klid
Po skončení soutěže v rámci nočního klidu, všechna soutěžní družstva opustí prostory návsi (soutěžní dráha s přilehlým parkem). Zákaz stavění stanů či jiných příbytků za účelem přespání.
Brdská liga
pravidla
-možnost stažení přímo na internetových stránkách brdské ligy http://www.brdskaliga.cz/pravidla/
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one